Založ si blog

LGBT 05

LGBT 05

Na ktoré články Listiny a Ústavy SR sa teda aktivisti LGBTI odvolávajú?

Sexuálna orientácia a rodová identita v nej (Ústave SR) priamo nie sú spomenuté, ale môžeme ich zahrnúť pod pojem „iné postavenie“, čo prvýkrát explicitne uviedol vo svojom náleze Ústavný súd SR v roku 2005. Princíp zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity je obsiahnutý v zákone o rovnakom zaobchádzaní a platí pre oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, sociálneho zabezpečenia a sociálnych výhod, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb vrátane bývania a pre oblasť vzdelávania …

Dokument uvádza príklady diskriminácie ľudí s inou sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou a legislatívne nedostatky v oblasti zamestnania (prepustenie z práce, nerovnaké šance zamestnať sa); vzdelania (negatívne komentáre spolužiakov, homofóbia a transfóbia); v oblasti rodinného a súkromného života (registrované partnerstvá, právo dedičstva, informácie o zdravotnom stave partnera, bezpodielové spoluvlastníctvo, adopcia dieťaťa); zdravia (formy liečby sexuálnych a rodových odchýliek, darovanie krvi, asistovaná reprodukcia, prepis rodu alebo zmena pohlavia, tranzícia nepreplácaná poisťovňami); ochrany pred trestnými činmi z nenávisti (verbálne prejavy, útoky a obťažovanie)

V Dokumente sa okrem iného uvádza:

V roku 1994 vo veci Toonen/Austrália70 Výbor pre ľudské práva rozhodol, že štáty majú povinnosť chrániť jednotlivcov pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie …

Vo svojom všeobecnom komentári č. 20 v ods. 32 Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva hovorí, že: „Zmluvné štáty musia zabezpečiť, že sexuálna orientácia jednotlivca nie je prekážkou pre realizáciu práv zaručených dohovorom, napríklad pri právach pozostalých v súvislosti s dôchodkovými nárokmi. Okrem toho je rodová identita uznaná ako zakázaný dôvod diskriminácie“ …

Výslovný zákaz diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie sa nachádza v ústavách 6 krajín (Bolívia, Ekvádor, Portugalsko, Južná Afrika, Švédsko a Švajčiarsko) a niekoľkých ďalších ústavných zákonoch územných celkov (Argentína, Brazília, Britské panenské ostrovy, Nemecko a Kosovo) …

Diskriminácia v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie je zakázaná v 54 štátoch vrátane Slovenska v dôsledku transpozície smernice Európskej komisie o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní č. 2000/78/ES z 27. novembra 2000. Výskumy však opakovane potvrdzujú pretrvávajúce obťažovanie a diskrimináciu voči LGBTI ľuďom na pracoviskách, ako aj v prístupe k práci

V kontexte európskej legislatívy v súčasnosti nie je v EÚ platná smernica, ktorá by rozširovala zákaz diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie mimo pracoviska, teda aj v sociálnom zabezpečení. Napriek tomu 18 členských štátov EÚ vrátane Slovenska vo vnútroštátnej legislatíve zakotvilo právne normy chrániace lesby, gejov, bisexuálne a transrodové osoby v širšom rámci sociálnych oblastí, akými sú vzdelávanie, sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť, ako aj prístup k tovarom a službám vrátane bývania …

… LGBTI deti a mládež sa v dôsledku šikany dostávajú do izolácie. Prehlbujúca sa stigmatizácia je príčinou depresií a iných zdravotných problémov, prispieva k záškoláctvu, absenciám a v extrémnych prípadoch ústi do pokusov o samovraždu či dokonca dokonaných samovrážd. Prieskum v Spojenom kráľovstve zistil, že takmer 65 percent lesieb, gejov a bisexuálnej mládeže bolo obeťou šikanovania v školách z dôvodu svojej sexuálnej orientácie a viac ako štvrtina bola fyzicky zneužívaná. Tieto zistenia odzrkadľujú výsledky štúdií realizovaných v iných krajinách. V tejto súvislosti Výbor pre odstránenie diskriminácie žien odporučil Slovensku, aby „boli rozvíjané politiky a zavedené programy, ktoré zabezpečia odstránenie stereotypov o úlohách pohlaví v rodine, na trhu práce, v zdravotníctve, vede, politike a spoločnosti ako celku“ a súčasne odporučil „dokončiť revíziu školských učebníc s cieľom odstrániť rodové stereotypy“

Právo na vzdelanie zahŕňa aj právo získať komplexné, presné a veku primerané informácie o ľudskej sexualite, s cieľom poskytnúť mladým ľuďom informácie potrebné na to, aby viedli zdravý život, robili informované rozhodnutia a chránili seba a ostatných pred pohlavne prenosnými infekciami. Osobitný spravodajca pre právo na vzdelanie poznamenal, že komplexná sexuálna výchova musí „venovať osobitnú pozornosť rozmanitosti (diverzite), pretože každý človek má právo vyrovnať sa so svojou vlastnou sexualitou.“ Výbor pre odstránenie diskriminácie žien vyjadril vo svojich záverečných odporúčaniach Slovensku znepokojenie nad „nedostatočným prístupom k sexuálnej výchove na školách, ktorá, ako sa zdá, nevyhovuje potrebám dievčat a chlapcov a neprispieva k plneniu povinností zmluvného štátu v tomto ohľade.“

Osobitným problémom v prístupe k najvyššej dosiahnuteľnej úrovni telesného a duševného zdravia vrátane primeranej zdravotnej starostlivosti čelia transrodové osoby. Ak aj zdravotníctvo poskytuje terapie na zmenu pohlavia, sú často pre transrodových ľudí najmä z finančných dôvodov neprístupné. Zdravotnícky personál býva necitlivý k potrebám transrodových osôb a chýba mu potrebný odborný tréning. Transrodové osoby nie sú v mnohých krajinách schopné získať právne uznanie nimi preferovaného rodu vrátane formálneho prepisu rodu a mena v štátom vydaných dokladoch totožnosti. Čelia tak mnohým praktickým problémom pri uchádzaní o zamestnanie, ako aj v prístupe k bývaniu, bankovému úveru alebo štátnym dávkam, ako aj pri cestovaní do zahraničia. Formálny postup prepisu rodu je často, implicitne alebo explicitne, podmienený sterilizáciou. Niektoré štáty umožňujú prepis rodu len nezosobášeným osobám. Transrodová osoba žijúca v manželstve v dôsledku toho musí najprv dosiahnuť rozvod svojho manželstva. Výbor pre ľudské práva vyjadril znepokojenie ohľadom nedostatočných úprav umožňujúcich právne uznanie prepisu rodu. Naliehavo vyzval zmluvné štáty, aby uznali právo transrodových ľudí na prepis rodu prostredníctvom povolenia vydania nových rodných listov a vyslovil uznanie všetkým opatreniam, ktoré uľahčujú proces právneho uznania prepisu rodu. Výbor pre odstránenie diskriminácie žien upozornil vo svojich záverečných odporúčania na diskrimináciu a medicínsky zbytočné operatívne zákroky, ktoré sú vykonávané na intersexuálnych deťoch bez ich informovaného súhlasu alebo informovaného súhlasu ich rodičov s cieľom určiť ich pohlavie …

Počas posledných dvoch desaťročí Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) prijal rozhodnutia vo viacerých otázkach práv LGBTI ľudí a rozhodnutia na riešenie problémov súvisiacich s homofóbiou a transfóbiou. Homosexualita nie je pokladaná za trestný čin ani v jednej z krajín Európy a povedomie o situácii gejov, lesieb, bisexuálnych, transsexuálnych a intersexuálnych ľudí sa rozširuje a demýtizuje. ESĽP aplikuje článok 14 dohovoru v prípadoch diskriminácie aj na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Súd uznal vo svojich rozhodnutiach, „že právo na rešpektovanie rodinného života podľa článku 8 dohovoru sa vzťahuje aj na páry rovnakého pohlavia. Tým sa otvárajú nové možnosti na uznanie plného užívania ľudských práv rodín LGBT ľudí vrátane detí.“

Priekopníkom v presadzovaní práv LGBTI ľudí bol Európsky parlament. V roku 1993 prijal uznesenie o rovnakých právach homosexuálov a lesieb v Európskom spoločenstve, v ktorom volal okrem iného po dekriminalizácii homosexuálnych aktov, antidiskriminačnej legislatíve, prístupe k manželstvu (alebo podobným právnym inštitútom) a rovnom prístupe pri adopciách. Odvtedy prijal množstvo uznesení s rôznymi požiadavkami práv LGBTI ľudí, napríklad uznesenie z 24. mája 2012 o boji proti homofóbii v Európe, v ktorom okrem iného vyjadril presvedčenie, že základné ľudské práva LGBTI ľudí „možno lepšie chrániť, ak budú mať tieto osoby lepší prístup k právnym inštitútom, akými sú napríklad partnerské spolužitie, registrované partnerstvo alebo manželstvo“ …

POKRAČOVANIE

Kritické myslenie 03

25.06.2021

Kritické myslenie 03 Z uvedeného vyplývajú pomerne závažné fakty o fungovaní ľudskej psychiky: 1. Ľudí, ktorí sa snažia dopátrať k pravde, je menšina (odhadom 15-20%). Čo ale neznamená automaticky, že sa im to musí aj podariť. Predpokladom úspechu je húževnatosť, zvedavosť, dostatočná intelektová kapacita, rozvoj tzv. kritického myslenia,čo doslova znamená [...]

Kritické myslenie 02

24.06.2021

Kritické myslenie 02 Tom Philips v knihe Pravda ďalej popisuje prevažne klamstvá uverejnené v tlači, ktoré ale na určitý čas určovali verejnú mienku obyvateľstva, a ktoré mali často dopad na vývoj historických udalostí. Nezdá sa vám príklad s hodinami ako ušitý na mieru javom, ktoré sa dejú (nielen) posledný rok v spoločnosti, najmä v súvislosti s covidom? Mnoho [...]

Kritické myslenie 01

23.06.2021

Kritické myslenie 01 Zdá sa, že žiadna historická epocha nepriniesla taký úpadok kritického myslenia, logického uvažovania a vedeckých poznatkov na jednej strane, a nárast účelového klamania, debilizácie a vymývania mozgov na strane druhej, ako posledných niekoľko rokov 21. storočia. V obchode, politike, vojnách, rodinách, vzťahoch sa klamalo a klame od vzniku ľudstva. [...]

Vakcína / Očkovanie / Covid / Koronavírus /

ONLINE: Nemecko dosiahlo májové pandemické čísla

23.10.2021 08:40

V Európe stúpajú počty nakazených. Nemecko dosiahlo dôležitú hranicu sto pozitívnych na stotisíc obyvateľov.

Pocuvajte pravdu, podcast, pravda, počúvajte Pravdu

Ceny energií? Všetci sme rukojemníkmi boja Matoviča so Sulíkom

23.10.2021 06:00

Hnutie Sme rodina torpéduje reformy. „Boris Kollár surfuje na vlne populizmu, a správa sa ako opozičník v koalícii,“ povedal v podcaste Marián Repa.

Mexiko / polícia / drogy P

Británia rieši desiatky prípadov nadrogovania mladých v baroch

22.10.2021 23:01

Prax, keď páchateľ pridá drogu do nápoja svojej obete, je v Británii známa už roky.

Zachráňme národné parky

Ochranári odovzdali 105-tisíc podpisov za slovenskú divočinu

22.10.2021 20:09

Minister Budaj iniciatívu víta.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 261
Celková čítanosť: 647413x
Priemerná čítanosť článkov: 2481x

Autor blogu