Založ si blog

LGBT 04

LGBT 04

Uviedol som stručne obsah takmer celej Listiny, aby sme sa mohli pozrieť na to, ktoré články Listiny sa týkajú údajnej diskriminácie ľudí s inou rodovou identitou.

Hnutie LGBTI sa totiž odovláva na základné ľudské práva a slobody. Citácie z dokumentu Východiskový materiál Práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí  ďalej len Dokument:

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Všetky ľudské práva sú univerzálne, vzájomne previazané, nedeliteľné a navzájom súvisia. Ľudské práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí sú súčasťou univerzálnych ľudských práv. Sexuálna orientácia a rodová identita sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a ľudskosti každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania. LGBTI ľudia majú rovnaké ľudské práva ako všetci ostatní ľudia vrátane práva na to, aby pri uplatňovaní týchto práv neboli diskriminovaní a diskriminované.

Práva LGBTI ľudí sú už chránené existujúcimi medzinárodnými záväzkami SR, čím sa zabezpečuje široký rozsah ich uplatnenia. Nejde teda o vytváranie nových ľudských práv alebo vytváranie nejakých nadštandardných práv, ale o to, že univerzálne ľudské práva sa nespochybniteľne vzťahujú aj na LGBTI ľudí a ich špecifické životné situácie. Preto by sa im žiadne ľudské práva nemali upierať. Gejovia a lesby, ako aj bisexuálni a transrodoví ľudia, po stáročia boli a naďalej sú vystavení a vystavené homofóbii, transfóbii a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie, nezriedka aj vo vlastnej rodine, a to vrátane kriminalizácie, marginalizácie, sociálneho vylúčenia a násilia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, a teda sú potrebné určité opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami.

Európska únia (ktorej súčasťou je aj Slovenská republika) je oddaná zásade univerzálnosti ľudských práv a opätovne potvrdzuje, že odvolaním na kultúrne, tradičné alebo náboženské hodnoty či iné normy „majoritnej spoločnosti“ nemožno odôvodniť žiadnu diskrimináciu, ani ospravedlňovať nenávisť vrátane diskriminácie LGBTI osôb na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva musí mať akýkoľvek rozdiel v zaobchádzaní s cieľom nediskriminovať objektívne a odôvodnené opodstatnenie, čím sa rozumie sledovanie legitímneho cieľa a používanie adekvátnych prostriedkov na jeho dosiahnutie

Základným predpokladom ďalšieho pokroku v oblasti podpory a ochrany práv LGBTI ľudí je povýšiť racionalitu nad predsudky, sekularizmus nad náboženský štát, rovnosť nad diskrimináciu a univerzálne práva nad stigmu menejcennosti ...

Toľko všeobecný cieľ a zámer hnutia LGBTI.

Treba si najprv urobiť poriadok v pojmoch. Podľa tohto dokumentu:

Sexuálna orientácia, ktorá zahŕňa heterosexualitu, bisexualitu a homosexualitu, je hlbokou súčasťou identity každej ľudskej bytosti. Sexuálna orientácia sa vzťahuje na schopnosť každého človeka hlbokej citovej, láskyplnej a sexuálnej príťažlivosti k osobám opačného rodu/pohlavia (heterosexualita) alebo k osobám rovnakého rodu/pohlavia (homosexualita) alebo k osobám viac ako jedného rodu/pohlavia (bisexualita), ako aj na schopnosť mať s nimi intímne a sexuálne vzťahy. Na základe mnohých výskumov sa považuje za nemennú, stabilnú a v súlade s vnútorným pociťovaním. Nemožno ju vedome ovplyvniť. V roku 1991 bola homosexuálna orientácia vyradená zo zoznamu chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie.

Rodová identita sa vzťahuje na hlboko pociťovanú schopnosť každého človeka vnútorne a individuálne prežívať rod, ktorý môže, ale nemusí, zodpovedať biologickému pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, resp. rodu, ktorý mu bol pripísaný pri narodení. Pod rodovú identitu patrí aj osobné vnímanie vlastného tela vrátane slobodného rozhodnutia pre lekárske, chirurgické, alebo iné úpravy telesného vzhľadu alebo funkcií. Rodová identita zahŕňa aj iné rodové prejavy (gender expression) vrátane obliekania, rečového prejavu a spôsobu vystupovania.

LGBTI skratka je zaužívaná skratka, strešný pojem pre ľudí, ktorí sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia, čiže pre komunitu lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Označenie LGBTI sa používa tiež na sebaurčujúce označenie skupiny ľudí s inou ako väčšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, a to v politickom diskurze a diskurze ľudských práv.

Lesba je žena, ktorú dlhodobo emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iné ženy a ktorá vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými ženami.

Gej je muž, ktorého dlhodobo emocionálne, mentálne, fyzicky, psychologicky a sexuálne priťahujú iní muži a ktorý vytvára a udržiava svoje primárne milujúce a sexuálne vzťahy s inými mužmi.

Bisexuálny človek je osoba, ktorú emocionálne, fyzicky a sexuálne priťahujú muži aj ženy. 

Transrodoví ľudia (trans* ľudia) sú tí ľudia, ktorých rodová identita sa nezhoduje s rodom, ktorý im bol pripísaný pri narodení (alebo s biologickým pohlavím, ktoré získali pri narodení), ako aj tí ľudia, ktorí si želajú svoju rodovú identitu prejavovať rozdielne od rodu, ktorý im bol pripísaný pri narodení. Zahŕňa tých ľudí, ktorí cítia, preferujú alebo si vyberajú oblečenie, doplnky, kozmetiku alebo úpravy tela, teda prezentujú seba odlišne od očakávaní spojených s rodovou rolou, ktorá im bola pripísaná pri narodení.

Transžena osoba, ktorej bol pri narodení pripísaný mužský rod, ale sama sa identifikuje ako žena. Túto osobu takto označujeme na základe jej preferovaného rodu (teda ženského), nie na základe dokladov totožnosti, vzhľadu či prejavov, pre ktoré by ju iné osoby mohli považovať za muža.

Transmuž – človek, ktorému bol pri narodení pripísaný ženský rod, ale sám sa identifikuje ako muž. Tohto človeka takto označujeme na základe jeho preferovaného rodu (teda mužského), nie na základe dokladov totožnosti, pre ktoré by ho iné osoby mohli považovať za ženu.

Intersexuálni ľudia sú ľudia narodení s pohlavnými znakmi oboch pohlaví, zvonku môžu vyzerať ako chlapčenské alebo dievčenské, ale zároveň môžu mať z hľadiska pohlavia iné reprodukčné orgány vnútri tela vrátane chromozómov, pohlavných žliaz a genitálií. Tento pojem uprednostňujú ľudia, ktorí sa narodili s mužskými aj ženskými pohlavnými charakteristikami. Najčastejšie sa táto neurčitosť týka vonkajších alebo vnútorných genitálií. Ak sa týka vonkajších, lekári často odporúčajú rodičom operačné zmeny (a teda aj doživotnú hormonálnu terapiu) a výchovu v súlade s vytvorenými genitáliami. Tá nemusí byť v súlade s rodovou identitou dieťaťa.

Tranzícia je proces prepisu rodu (v slovenskej legislatíve sa uvádza necitlivý medicínsky pojem zmena pohlavia) a tiež časové obdobie, v ktorom sa prepis rodu uskutočňuje tak, aby trans* osoba žila v súlade s vnútorne prežívanou rodovou identitou. Ide o prepis rodu na úrovni telesnej, právnej a psychologickej. Toto časové obdobie často začína rozhodnutím prepísať rod a môže, ale nemusí, končiť chirurgickými zákrokmi. Napríklad na Slovensku bez odstránenia reprodukčných orgánov nie je prepis rodu, teda zmena mena a priezviska a rodu, napr. v občianskom preukaze, možná. Títo ľudia sú tak nútení podstúpiť odstránenie reprodukčných orgánov. V prípade transžien ide o orchiektómiu (odstránenie semenníkov), v prípade transmužov sa vyžaduje radikálna mastektómia (odstránenie prsníkov a rekonštrukcia hrudníka) a hysterektómia s obojstrannou adnexektómiou (odstránenie maternice a vaječníkov). Z ľudskoprávneho hľadiska je však správne používať pojem prepis rodu namiesto zmena pohlavia a pojem transrodové osoby namiesto transsexuáli, pretože reprezentujú nepatologizujúci pohľad na osoby, ktoré prechádzajú tranzíciou.

Homofóbia/bifóbia/transfóbia sú negatívne a škodlivé postoje a predsudky voči LGBTI ľuďom, ktoré sú silne emocionálne podfarbené, nenávistné a môžu viesť k fyzickým a psychickým útokom. Homofóbia je pociťovanie iracionálnych obáv, strachu a averzie vo vzťahu k homosexualite, lesbám a gejom alebo tým, ktorí tak pôsobia.

Transfóbia je pociťovanie iracionálnych obáv, strachu a averzie vo vzťahu k nepodriaďovaniu sa tradičným rodovým rolám a rodovej identite. V prípade bisexuálnych ľudí sa hovorí o bifóbii. Obyčajne sú terčom útokov správanie, presvedčenie alebo postoje, ktoré nepodliehajú rigidným stereotypom.

Homofóbia/bifóbia/transfóbia sú obvykle založené na zovšeobecneniach, mýtoch, neopodstatnených predstavách, predsudkoch a kultúrnom heterosexizme.

Trestné činy z nenávisti (z angl. hate crime) sa vzťahujú na fyzický alebo verbálny útok na osobu, ktorý je motivovaný predsudkom vo vzťahu k tejto osobe pre jej osobnú charakteristiku, v tomto prípade pre jej sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Ide o fyzické násilie, zneužívanie, obťažovanie na základe skutočnej alebo vnímanej sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity.

Verbálne nenávistné prejavy (z angl. hate speech) výroky alebo verejné vyjadrenia, ktoré šíria, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú nenávisť, predsudky, homofóbiu/bifóbiu/transfóbiu a diskrimináciu vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Je založený na nenávisti a netolerancii vo vzťahu k inakosti. Ide o nenávistné prejavy aj na internete a v sociálnych médiách (Facebook).

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity zahŕňa činy, ktorých podstatou je odlišné zaobchádzanie s jedincami na základe sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity v porovnaní s inými jedincami v porovnateľnej situácii.

Za pozornosť stojí vysvetlivka:

Keď hovoríme o rodovej identite alebo diskriminácii na základe rodovej identity, myslíme tým aj rodové prejavy, čo sú individuálne fyzické charakteristiky jednotlivca, správanie alebo prezentácia, ktoré sú tradične prepojené na maskulinitu alebo femininitu – vzhľad, obliekanie, spôsob vystupovania, rečové prejavy, sociálne interakcie, čiže ide o to, ako ľudia vyjadrujú seba (svoju rodovú identitu) vo vonkajšom svete.

POKRAČOVANIE

Ako ďalej ? 26

28.03.2022

Ako ďalej ? 26 Správna diagnostika nie je taká samozrejmosť, ako sa laikovi môže zdať: Radkin Honzák: Obecně se má za to, že schizofrenie se vyskytuje u jednoho procenta populace, jenže v USA v sedmdesátých letech tvrdili, že mají výskyt tříprocentní. Zjevná hloupost. Dobrali se k ní proto, že tato diagnóza se tam stala sběrným košem pro pacienty, s jejichž [...]

Ako ďalej ? 25

27.03.2022

Ako ďalej ? 25 Nechme už léky a technologie být. I samotní lékaři mají přece na medicinalizaci lví podíl, a nejen proto, že se nechávají všelijak uplácet od farmaceutického průmyslu, nemyslíte? Ano, třeba poslední DSM-5, Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti, vytvořený předními psychiatry, je z tohoto pohledu snad největší paskvil. [...]

Ako ďalej ? 24

25.03.2022

Ako ďalej ? 24 Moderná psychiatria sa vydala cestou, kedy prirodzené ľudské vlastnosti alebo reakcie na určité situácie, na ktoré doteraz ľudia používali prirodzené spôsoby liečby, „preklasifikovala“, aby vzápätí na takto novovzniknuté diagnózy ponúkla svoju liečbu. A ako inak, farmakologickú. Bulharský koeficient je číslo, kterým je nutné násobit získaný [...]

havária, motorkár, Betliarska, polícia,

Nemal šancu, vodič mu zrejme nedal prednosť: Po zrážke s miešačkou zomrel motorkár

25.07.2024 11:49

42-ročný vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Artur Bekmatov, Smer, Robert Fico

Socialisti sa dištancovali od politiky Smeru: Nie je ľavicová, tvrdia. Šéf hnutia Bekmatov je ešte stále poradcom Fica

25.07.2024 11:30

Smer dostal vo voľbách druhú šancu, ale jeho vláda sa ukazuje ešte horšie, ako tie jeho predošlé, konštatuje hnutie.

Alex Tuch

Novelu u Kaliňáka riešia skrátene: Vojaci budú povinne nahlasovať tetovania

25.07.2024 11:27

Opatrenie by malo slúžiť aj na prípadné stotožnenie vojakov s tetovaniami s fašistickou, extrémistickou či inou symbolikou.

Oleksandr Syrskyj, Volodymyr Zelenskyj

Veliteľ ukrajinských vojsk: Viem, že vojnu vyhráme

25.07.2024 11:00

Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj tvrdí, že vie, ako Rusko možno poraziť, aj keď má obrovskú prevahu v počte vojakov i zbraní.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 276
Celková čítanosť: 858308x
Priemerná čítanosť článkov: 3110x

Autor blogu