Založ si blog

Úplatky v zdravotníctve 02       

                                     Úplatky v zdravotníctve 02                  

 

 

Samozrejme štatistiky o rozsahu korupcie sa nerobia ľahko. Nedá sa vychádzať schematicky z počtu trestných stíhaní a počtu odsúdených za korupčné správanie v danej krajine, nakoľko tieto údaje nemusia odzrkadľovať reálnu situáciu v spoločnosti. Justičný systém môže byť málo aktívny a efektívny, takže počet odsúdených je nepomerne nižší, ako by bol v prípade, keby polícia a justícia pracovali efektívnejšie. Ďalšou metódou je dotazníkový prieskum, ktorý má tiež svoje úskalia, napríklad subjektívny pohľad respondentov na problematiku. Preto každý údaj na túto tému je skôr orientačný a nemôže v úplnosti zobrazovať skutočnosť.

Podľa prieskumu Barometer korupcie, ktorý je organizovaný Transparency International, v roku 2010 každá štvrtá slovenská domácnosť (25 %), ktorá za posledný rok potrebovala využiť služby v zdravotníctve dala úplatok; v roku 2013 to bolo podľa údajov barometra až 28 %. Zdravotníctvo je tak na špici služieb, v ktorých sa úplatky dávajú najviac. Nasledujú potom Povolenia a potvrdenia (19%), Polícia (12%), Pozemkové úrady (11%), Vzdelávací systém (6%), Súdnictvo (8%), Dane (5%), Služby (3%). Podstatné je, že vnímanie korupcie medzi občanmi sa v podstate v priebehu rokov výrazne nemení. O tom, že zdravotníctvo je vo veľkej miere skorumpované, je presvedčených 61-68% respondentov.

Podľa prieskumu spoločnosti Focus:

… v priebehu posledných 2 rokov dala zdravotníkom pri návštevách zdravotníckych zariadení niečo „pomimo“ celkovo viac ako štvrtina respondentov (26 %). Neformálne platby boli dávané najčastejšie zdravotníckym pracovníkom v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých (38 % respondentov, ktorí deklarujú dávanie úplatkov v takýchto zariadeniach). Viac ako pätina uvádza interné oddelenie (24 % takýchto respondentov) a chirurgiu (21 %). Ostatní respondenti uvádzali, že dávali takéto platby na oddelení stomatológie (18 %), gynekológie (16 %) alebo ortopédie (14 %). Približne desatina takýchto respondentov menovala oddelenia pediatrickej ambulancie (11 %) a neurológie (10 %). V menšej miere boli spomenuté oddelenie kardiológie (6 %) alebo úrazové oddelenie (4 %). Ďalších 9 % takýchto respondentov spontánne uviedlo iné oddelenia, ako napr.: onkológia, očná ambulancia, alergiológia, pneumológia, plastická chirurgia apod…

Vnímanú korupciu meria aj Eurobarometer. Vnímanie korupcie v zdravotníctve na Slovensku (spolu so súdnictvom) takmer o polovicu prevyšuje priemer Európskej 27.

 

Pozrime sa ale na Analýzu neformálnych platieb v zdravotníctva na Slovensku z roku 2013, vypracovanú Romanom Mužikom a Angelikou Szalayovou z Health Policy Institute.

Hneď v úvode konštatujú, že neformálne platby v mnohých krajinách tvoria viac ako polovicu zdrojov v zdravotníctve. Prieskumu sa zúčastnilo 1200 respondentov prostredníctvom internetu. Hneď čitateľa hodia do studenej vody. Často krát mediálne prezentované deklarácie verejne činných lekárov, že samotní lekári o úplatky nežiadajú, to len tí „zlí pacienti“ ich toľko s úplatkami obťažujú, až teda nakoniec nejaký „zo slušnosti“ prijmú, sú v rozpore s prieskumom, ktorý ukazuje, že:

Podľa prieskumu dalo až 71,4 % respondentov (843 z 1181 všetkých respondentov) neformálnu

platbu v akejkoľvek forme, pričom až 18,5 % (približne každý piaty respondent) sa stretlo s vyžiadanou korupciou. Pod pojmom vyžiadaná korupcia uvádzame akýkoľvek typ platby, ktorú

nedával pacient svojvoľne alebo s cieľom uplácať, ale takúto platbu (ne)priamo požadoval lekár.

Naopak, pri 23,5 % respondentoch nešlo o neformálne platby s povahou korupčného správania, ale iba o tzv. prepitné. Pod pojmom prepitné v tomto prieskume popisujeme všetky platby, pri ktorých respondenti uviedli, že platbu dali svojvoľne a zároveň ako dôvod tejto platby uviedli, že chceli poďakovať alebo patrí sa to a je to súčasť systému, zvyk. Dohromady 47,9 % respondentov sa stretlo s nejakou formou korupcie – či už vyžiadanou, alebo nevyžiadanou. Nevyžiadanou korupciu označujeme akýkoľvek typ neformálnej platby, ktorú dal respondent svojvoľne (teda nebola od neho požadovaná) a nie je prepitným…

… Celkovo najviac neformálnych platieb respondenti dali všeobecnému lekárovi pre dospelých alebo pre deti a dorast (28 %). Za nimi nasledujú chirurgovia (25 %), gynekológovia (24 %), interní lekári (18 %), ortopédi (9 %) a neurológovia (8 %).

Prepitné respondenti dávali najčastejšie u všeobecných lekárov (8,1 % respondentov), gynekológov (7,9 %) a chirurgov (6,7 %). Úplatok si od respondentov žiadali najmä chirurgovia (1,9 %), gynekológovia (1,9 %) a interní lekári (1,3 %). Nevyžiadané úplatky dávali respondenti najmä všeobecným lekárom (13, %), chirurgom (9,7 %), gynekológom (8,5 %) a internistom (8 %). Najčastejšou formou neformálnej platby bola u respondentov bonboniéra alebo iná sladkosť, ktorú dalo 52 % respondentov. Ďalej nasledoval alkohol s 38 %, kvety s 14 % a hotovosť v rozmedzí 101 až 333 € s 13 %. Ak si lekár neformálnu platbu vyžiadal, išlo najmä o finančné hotovosti (tvorili 54,9 % vyžiadaných neformálnych platieb), najčastejšie vo výške od 101 do 333 € (tvorili 20,9 % vyžiadaných neformálnych platieb a stretlo sa s nimi 6,9 % respondentov).

Respondenti ako najčastejší dôvod uvádzajú prejavenie vďaky (31,4 %). Respondenti dávali ďalej neformálne platby, aby o nich bolo lepšie postarané (26,8 %), aby im služby boli poskytnuté čo najskôr a nemuseli čakať (15,3 %), aby sa dostali ku kvalitnému odborníkovi (15,2 %) alebo z princípu, že je to zvyk a patrí sa to (11,4 %). Z ostatných dôvodov, ktoré boli uvedené vo viac ako 5 % prípadoch, bola uvedená obava, aby respondentovi vôbec bola poskytnutá liečba alebo chceli hospitalizovať príbuzného či potrebovali PN.

Dôvodom, prečo si lekári pýtajú úplatky je, aby bolo o pacienta lepšie postarané (1,9 %). Tento dôvod výrazne dominuje aj pri dávaní neformálnych platieb pacientmi (17,5 %). Pacienti dávajú neformálne platby hlavne z dôvodu, aby im služby boli poskytnuté čo najskôr a nemuseli čakať a aby sa dostali ku kvalitnému odborníkovi. Dávanie neformálnych platieb z takéhoto dôvodu už môžeme označiť za určitú formu korupčného správania.

Lekári si od pacientov najčastejšie vyžiadali neformálnu platbu z dôvodu, aby bolo o pacienta lepšie postarané (28 %), aby sa dostal ku kvalitnému odborníkovi (16 %) a aby vôbec pacientovi liečbu poskytli (14 %).

Z vyžiadaných platieb dominuje hotovosť v rozmedzí 101 – 333 € (34 %), hotovosť vyššia ako 334 € (12 %) a hotovosť do 33 € (10 %). Pri všeobecných lekároch sú úplatky v naturáliách (75 %) a v hotovosti do 33 € (25 %). Naopak, pri ortopédoch majú všetky úplatky formu hotovosti, pričom až 25 % tvorila hotovosť vyššia ako 334 €. Finančná hotovosť je v 79 % formou úplatku aj pri chirurgoch a 71 % pri gynekológoch.

To, že za svoju neformálnu platbu dostali to, čo požadovali alebo im bolo ponúkané, si myslí až 77 % respondentov, ktorí priznali, že dali minimálne jednu neformálnu platbu. Tento údaj naznačuje, že neformálne platby obom stranám zabezpečujú to, čo im v požadovanom množstve, kvalite a čase často nedokáže zabezpečiť systém. Naopak, pri 17 % respondentov neformálna platba nenaplnila ich očakávania. Respondenti boli so službami viac spokojní v prípade, že neformálnu platbu dali svojvoľne ako v prípade, že bola od nich požadovaná…

… Podiel respondentov, ktorí dali neformálnu platbu, narastal s rastúcim vekom respondenta. Toto môže súvisieť jednak s častejšími kontaktmi so zdravotníctvom so zvyšujúcim sa vekom, ako aj so skutočnosťou, že obdobie, na ktoré sme sa respondentov pýtali, nebolo časovo obmedzené. Starší respondenti preto v princípe mohli uvádzať skúsenosti za dlhšie obdobie. Prepitné ako forma neformálnej platby bolo častejšie najmä u mladších vekových skupín (do 54 rokov), kdežto s vyžiadanou korupciou sa stretli najčastejšie ľudia vo veku nad 55 rokov (až 28,3 respondentov vo veku 55-64 rokov)…

 

POKRAČOVANIE

 

Ako ďalej ? 26

28.03.2022

Ako ďalej ? 26 Správna diagnostika nie je taká samozrejmosť, ako sa laikovi môže zdať: Radkin Honzák: Obecně se má za to, že schizofrenie se vyskytuje u jednoho procenta populace, jenže v USA v sedmdesátých letech tvrdili, že mají výskyt tříprocentní. Zjevná hloupost. Dobrali se k ní proto, že tato diagnóza se tam stala sběrným košem pro pacienty, s jejichž [...]

Ako ďalej ? 25

27.03.2022

Ako ďalej ? 25 Nechme už léky a technologie být. I samotní lékaři mají přece na medicinalizaci lví podíl, a nejen proto, že se nechávají všelijak uplácet od farmaceutického průmyslu, nemyslíte? Ano, třeba poslední DSM-5, Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti, vytvořený předními psychiatry, je z tohoto pohledu snad největší paskvil. [...]

Ako ďalej ? 24

25.03.2022

Ako ďalej ? 24 Moderná psychiatria sa vydala cestou, kedy prirodzené ľudské vlastnosti alebo reakcie na určité situácie, na ktoré doteraz ľudia používali prirodzené spôsoby liečby, „preklasifikovala“, aby vzápätí na takto novovzniknuté diagnózy ponúkla svoju liečbu. A ako inak, farmakologickú. Bulharský koeficient je číslo, kterým je nutné násobit získaný [...]

Oleksandr Syrskyj, Volodymyr Zelenskyj

Veliteľ ukrajinských vojsk: Viem, že vojnu vyhráme

25.07.2024 11:00

Ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj tvrdí, že vie, ako Rusko možno poraziť, aj keď má obrovskú prevahu v počte vojakov aj zbraní.

Nemecko Frankfurt letisko protest aktivisti klimatickí

Klimatickí aktivisti narušili prevádzku na najväčšom nemeckom letisku

25.07.2024 09:45

Demonštranti so sebou mali transparenty s nápisom, že ropa zabíja.

Atentátnik Thomas Matthew Crooks

Strelec, ktorý sa pokúsil o atentát na Trumpa, si vyhľadával informácie o atentáte na Kennedyho

25.07.2024 09:07

To je vyhľadávanie, ktoré je významné z hľadiska duševného stavu útočníka, skonštatoval riaditeľ FBI.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 276
Celková čítanosť: 858296x
Priemerná čítanosť článkov: 3110x

Autor blogu