Založ si blog

Platy lekárov 06

Platy lekárov 06

V priemyselnom odvetví alebo službách sú značné rozdiely jednak medzi regiónmi, jednak medzi konkrétnymi firmami. Uplatňuje sa tu trhový mechanizmus, pretože snáď okrem IT sektoru trpia všetky odvetvia nedostatkom pracovných miest. To ale neplatí v zdravotníctve. Nedostatok lekárov a sestier narúša konkurenčné prostredie a vedie k rovnostárstvu v štátnom zdravotníctve, bez ohľadu na kvalitu práce:

Mzdy v zdravotníctve sú menej regionálne diferencované ako mzdy vo väčšine iných odvetví. Je tu podstatne výraznejšia nivelizácia…

Samozrejme, treba rozlišovať medzi lekármi v štátnych a súkromných nemocniciach, medzi ambulantnými lekármi, ktorí sú vo veľkej miere súkromne zárobkovo činnými osobami (SZČO), ďalej medzi všeobecnými lekármi, ktorí sú odmeňovaní tzv. kapitáciou a špecialistami, ktorí sú odmeňovaní podľa výkonov. Tieto špecifiká potom vedú k rozčleneniu lekárskeho stavu na rôzne záujmové skupiny a asociácie:

Vnútorná diferenciácia miezd lekárov v nemocniciach sa vychyľovala v prospech lekárov vo fakultných či univerzitných nemocniciach. Ich mzdy dosahovali v roku 2008 okolo 208% priemernej mzdy v ekonomike, v roku 2013 to už bolo 256%. Podobne to platí pre mzdy sestier (posun zo 110% na 121% výšky priemernej mzdy v hospodárstve SR v období 2008-2013). Najmenej priaznivo z tohto porovnania vychádzajú lekári a sestry v zariadeniach, ktoré fungujú ako neziskové organizácie. Lepšia relatívna pozícia lekárov a sestier vo fakultných a univerzitných nemocniciach zrejme súvisí aj s rozdielnymi platbami zo strany zdravotných poisťovní, keďže tieto sú zvýhodnené ako koncové nemocnice (ako také by mali riešiť ťažšie prípady a zamestnávať vysoko erudovaných špecialistov). Aj kvôli rôznemu charakteru nemocníc treba mzdovú diferenciáciu medzi nimi chápať ako prirodzený jav a nie je namieste vynucovanie akéhosi mzdového vyrovnávania…

Zaujímavé je, že údaj z roku 2012 hovorí o 18 193 lekárov na Slovensku, v roku 2019 o 18 800. Nejako mi tu nesedí neustály úbytok lekárov. Celkovo v roku 2012 v zdravotníctve pracovalo 105 397 pracovníkov, takže lekárov je z toho cca 17%. Podrobný rozbor vývoja miezd v zdravotníctve od roku 2012 do roku 2015 uvádza Správa o stave v zdravotníctve pre výbor NR SR pre zdravotníctvo zo 17.4.2015 na strane 40 až 52, vypracovaná Ministerstvom zdravotníctva SR.

Zaujímavá je tabuľka 20 na str. 49, v ktorej môžeme vidieť priemerné mzdy rôznych odvetví národného hospodárstva. V roku 2014 bola celková priemerná mzda v NH 858 eur, z toho napr. priemyselná výroba mala priemernú mzdu 915 eur a poľnohospodárstvo 653 eur. Zato ubytovacie a stravovacie služby len 511 eur, stavebníctvo 600 (to treba pričítať nelegálnej práci a nízkym priznaným mzdám). Najlepšie si viedli dodávka elektriny, plynu, pary (1521 eur), informácie a komunikácia (1660 eur), finančné a poisťovacie spoločnosti (1657 eur), verejná správa a obrana, povin. sociálne zabezpečenie (1046 eur), odborné, vedecké a technické činnosti (1051 eur). Samotné zdravotníctvo malo v roku 2014 priemernú mzdu 839 eur. Porovnajme to opäť s platmi štátnych lekárov, ktorí už vtedy mali mzdy v priemere 858 x 1,25 = 1072 eur až 858 x 2,5 = 2045 eur. To je len základný plat, okrem príplatkov za nočné zmeny, nadčasy a funkcie.

O platoch ambulantných lekárov kolujú mnohé polopravdy a mýty. Jednak všeobecní lekári sú oceňovaní tzv. kapitáciou, ktorá predstavuje paušálnu mesačnú platbu za jedného pacienta, a to podľa jeho veku. Najmenšia kapitácia je za pacientov vo veku okolo 20 rokov, najvyššia vo veku nad 70 rokov (závisí od poisťovne). Najlepšie je pre všeobecných lekárov mať kmeň o veľkom počte mladých a zdravých pacientov. Tak ako špecialisti závidia všeobecným lekárom paušálne platby, tak jednotliví špecialisti závidia jeden druhému vysoko ohodnotené výkony. Napríklad všeobecne sa zubní lekári považujú za jedných z najbohatších. Chirurgovia majú zas vyššie náklady na zdravotnícky materiál. Iní špecialisti zas robia špecifické vyšetrenia, na ktorých sa dá dobre zarobiť. Potom sa lekár nemusí ani snažiť mať uzatvorené zmluvy s poisťovňami, pretože vie, že pacienti sú nakoniec nútení zaplatiť si vyšetrenie v hotovosti v plnej výške. V podstate je to ak nie čierny obchod, tak šedá ekonomika, pretože pacient už prispel do verejného zdravotného poistenia povinnými odvodmi, a lekár od neho zinkasuje platbu v hotovosti duplicitne. Neviditeľná ruka trhu najlepšie „funguje“ tam, kde je veľký dopyt a malá ponuka služieb.

Ak máme porovnať platy lekárov a ostatných zdravotníkov, nedá mi pripomenúť, že okrem samotných platov sa lekárom darí vyberať ďalšie peniaze formou poplatkov, alebo dokonca úplatkov. Tejto téme sa budem venovať neskôr. Naproti tomu zdravotné sestry nemajú zďaleka také možnosti bočných príjmov, ako lekári. Za ekonomickú nehoráznosť považujem ešte do nedávnej doby neexistenciu elektronických pokladníc v slovenských ambulanciách.

Porovnajme si ešte platy štátnych lekárov s inými vysokoškolsky vzdelanými pracovníkmi (všetky inzeráty sú z portálu profesia.sk z obdobia marec-júl 2020):

Konštruktér – CAD Designer skúšobných modulov

Základná mzda: 650 EUR brutto/mesiac + variabilné zložky. Mesačná hrubá mzda pri plnení kvality a cieľov môže byť od 900 EUR brutto/mesiac. Ponúkame Vám mzdu podľa Vašich skúseností a trhového porovnania platov.

Kreslenie výkresov betónových konštrukcií – projektant

iba študent stavebnej fakulty, Auto-CAD pokročilý, 4 eur/hod.

Statik stavieb, NOVING s. r. o. Navrhovanie OK. Navrhovanie stavebných konštrukcií. Vypracovanie statických posudkov. Statické výpočty.

Vzdelanie v odbore: vysokoškolské II. stupňa, stavebné, odbor statika stavieb

AutoCAD – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý

650 – 1 250 EUR/mesiac. Výška mzdy bude určená podľa nadobudnutej praxe v odbore.

Aj horná hranica 1250 eur je stále menej, ako má absolvent lekárskej fakulty bez atestácie.

A teraz platy lekárov. Pre porovnanie lekárov v súkromných zariadeniach, aby sme videli, aké podmienky ponúka súkromný sektor, a že také platy, aké vybojoval v roku 2011 vydierač a terorista Kollár, nie sú zďaleka samozrejmosťou:

Lekár – Chirurg – Nemocnica Partizánske, ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.

2 329 EUR/mesiac. Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania a v závislosti od skúsenosti a profilu kandidáta. Výška uvedenej mzdy platí pre plný úväzok.

Lekár bez špecializácie – Nemocnica Partizánske, ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.

1 266 EUR/mesiac. Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania a v závislosti od skúsenosti a profilu kandidáta. Výška uvedenej mzdy platí pre plný úväzok.

Lekár na oddelenie patológie, MEDIREX GROUP

Vzdelanie v odbore: lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo, špecializácia v špecializačnom odbore patológia vítaná, nie je však podmienkou.

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Pokročilý (C1)

1 100 EUR/mesiac+ možnosť individuálneho ohodnotenia relevantných skúseností a praxe

Všeobecný lekár pre dospelých

Zamestnanecké výhody, benefity:

* V budúcnosti možnosť odkúpenia ambulancie
* Neobmedzený počet dovolenky na základe dohody
* Mesačné a ročné odmeny
* Plne hradené školenia v odbore
* Stabilné dlhodobé zamestnanie

2 300 EUR/mesiac+ mesačné a ročné odmeny

Stomatológ, Falck Healthcare a. s.

2 000 EUR/mesiac. Naša ponuka môže byť pre Vás vyššia a konkrétna výška sa bude odvíjať od vašich skúseností a bude dohodnutá individuálne.

Zubný lekár, Dental Centrum s.r.o.

1 400 – 5 000 EUR/mesiac. Základná mzda + progresívny % podiel z obratu. Základná mzda závisí od skúseností kandidáta.

Zubný lekár, Palatin Dent s.r.o.

Od 1 800 EUR/mesiac

A ešte zdravotnícke profesie so stredoškolským vzdelaním:

Zdravotnícky laborant na oddelenie biopsie, MEDIREX GROUP
700 EUR/mesiac+ možnosť individuálneho ohodnotenia relevantných skúseností a praxe

Sestra – Nemocnica Partizánske, ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.

928 EUR/mesiac. Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania a v závislosti od skúsenosti a profilu kandidáta. Výška uvedenej mzdy platí pre plný úväzok.

Na záver jedna špecifická profesia, o ktorej sa samotní lekári vyjadrujú, že ju vykonávajú iba tí, čo nič nevedia a inde by sa neuplatnili:

Posudkový lekár, Sociálna poisťovňa, ústredie

2 000 EUR/mesiac

POKRAČOVANIE

Kritické myslenie 03

25.06.2021

Kritické myslenie 03 Z uvedeného vyplývajú pomerne závažné fakty o fungovaní ľudskej psychiky: 1. Ľudí, ktorí sa snažia dopátrať k pravde, je menšina (odhadom 15-20%). Čo ale neznamená automaticky, že sa im to musí aj podariť. Predpokladom úspechu je húževnatosť, zvedavosť, dostatočná intelektová kapacita, rozvoj tzv. kritického myslenia,čo doslova znamená [...]

Kritické myslenie 02

24.06.2021

Kritické myslenie 02 Tom Philips v knihe Pravda ďalej popisuje prevažne klamstvá uverejnené v tlači, ktoré ale na určitý čas určovali verejnú mienku obyvateľstva, a ktoré mali často dopad na vývoj historických udalostí. Nezdá sa vám príklad s hodinami ako ušitý na mieru javom, ktoré sa dejú (nielen) posledný rok v spoločnosti, najmä v súvislosti s covidom? Mnoho [...]

Kritické myslenie 01

23.06.2021

Kritické myslenie 01 Zdá sa, že žiadna historická epocha nepriniesla taký úpadok kritického myslenia, logického uvažovania a vedeckých poznatkov na jednej strane, a nárast účelového klamania, debilizácie a vymývania mozgov na strane druhej, ako posledných niekoľko rokov 21. storočia. V obchode, politike, vojnách, rodinách, vzťahoch sa klamalo a klame od vzniku ľudstva. [...]

bielorusko vlajka

Zmizol šéf organizácie, ktorá na Ukrajine pomáha bieloruským utečencom

02.08.2021 23:35

Šéf neziskovej organizácie si mal ísť ráno zabehať a už sa nevrátil.

USA, zástava, vlajka, Spojené štáty

USA musí do septembra opustiť 24 ruských diplomatov

02.08.2021 23:05

Všetci ruskí diplomati odídu bez toho, aby za nich našli náhradu.

zbraň, pištol

Česi počas zbraňovej amnestie odovzdali 3678 nelegálne držaných zbraní

02.08.2021 19:54

Odovzdali aj 133-tisíc kusov streliva.

Csaba Dömötör, súd, kajúcnik, polícia

Prokurátor podal na súd návrh dohody s Csabom Dömötörom

02.08.2021 16:58

Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry podal návrh dohody o vine a treste s Csabom Dömötörom, ktorý vystupoval ako svedok v policajných kauzách.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 261
Celková čítanosť: 620705x
Priemerná čítanosť článkov: 2378x

Autor blogu